Utazási szerződés

» Utazási szerződés PDF

A Volbusz Utazási Iroda Kft.
(székhely: 4400 Nyíregyháza Bercsényi u. 3., telefon: +36 42 500-096, telefon/fax: +36 42 500-095, adószám: 10343859-2-15, regisztrációs szám: R-00596/92/1997) által szervezett utazásokra a Ptk. 415-416. .szakasza, valamint az utazásszervező és utazásközvetítő tevékeny-ségről szóló 281/2008 (IX.28.) kormányrendeletben és az e szerződésben foglaltak az irányadók.
Az utazási ajánlatban (programfüzet), akciós ajánlatban, jelentkezési lapban szereplő információk jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

I. Az Utas jogai és kötelezettségei
1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a Volbusz Utazási Iroda Kft. útmutatásai alapján.
2. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, ill. szervezési költségét és annak ÁFA-ját foglalja magában. Az utas- és stornobiztosítás értéke a díjban nem szerepel.
3. Fakultatív kirándulások lehetőségéről prospektusunk ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, valutában történik. Ennek meg-felelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jog-viszony az Utas és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad rész- letes felvilágosítást. A fakultatív programokkal kapcsolatban a Volbusz Utazási Iroda Kft. semmilyen reklamációt nem fogad el.
4. A Volbusz Utazási Iroda Kft. által közölt részvételi díjból a szer-ződés megkötésekor 40% előleget kell fizetni, ill. az indulás előtt 35 nappal a teljes részvételi díj hátralékát ki kell egyenlíteni. Ellenkező esetben a Volbusz Utazási Iroda Kft. a megrendelt szolgáltatásokat lemondottnak tekinti, de az utas köteles a 7. pont alapján felmerülő költségeket megfizetni, 35 napon belüli jelent-kezés esetén a teljes részvételi díj fizetendő.
5. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem be-tartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.
6. Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben Utasunk elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 15 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Irodánk a befizetett összeget nem téríti vissza. Az utazás megoldása az Utas kizárólagos felelőssége, költségeit az Utas viseli. Az utastérbe felhozott kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).
7. Az utazási szerződés hibás, nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az utas kifogását a helyszínen az utaskísérőnek, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónál haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvbe venni. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. Az utas kártérítési igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Volbusz-hoz írásban jelentheti be a jegyző-könyvvel együtt. A kárigény késedelmes bejelentése esetén a Vol-busz mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A Volbusz köteles a bejelentett igény jogosultságát kivizsgálni és álláspontját a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül az utassal írásban közölni. Az utast ért mindazon károknak, amelyet a Volbusz, illetve teljesítési partnere okoz, kártérítési felső határa a megfizetett rész-vételi díj.

A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és a Volbusz Utazási Iroda Kft. mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
8. Az utas útipoggyászának őrizetéről az utazás során maga gondoskodik, ha csak továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Vol-busz, vagy közreműködője át nem vette. Az utas harmadik személy-nek okozott kárért közvetlenül felelős.
9. Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és köz-egészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az Utazási Iroda köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Volbusz Uta-zási Iroda Kft. a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.
10. Az utazási szerződést és a mellékleteit az utas a jelentkezéskor elolvassa, és tudomásulvételét aláírásával igazolja. Amennyiben egy utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt.

II. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
1. A Volbusz Utazási Iroda Kft. az utazáshoz kapcsolódó dokumen-tumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az utasnak átadni, ill. az indulás előtt egy héttel postázni a megrendelő által megadott címre. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni.
2. A Volbusz legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől akkor, ha az uta-zást a szerződéskötéskor előre nem látható - az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető - külső körülmény adódik, ill. csoportos utazások esetén a jelentkezők száma nem éri el az indításhoz szükséges minimális létszámot (35 fő).
3. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén az iroda 3.000 Ft foglalási díjat szed, mely összeg a meg-rendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meg-hiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás ese-tén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. Irodánk a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.
4. A Volbusz a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha azokat a közreműködő - partner iroda - útján teljesíti. A Volbusz a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy tőle elvárható volt. Amennyiben az utazást vis major, háborús konfliktus, járvány, sztrájk, vagy elhárít-hatatlan természeti csapások, technikai akadályok befolyásolják, ezért és ezen okból történő szolgáltatások elmaradásáért a Volbusz felelősséggel nem tartozik.
5. A Volbusz az utazás előtt megmaradt helyeit üzletpolitikai okokból esetenként kedvezményes áron értékesíti /Last Minute akció/. Ez esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak visszatérítés nem jár. Az utazási feltételek az akciós ajánlatokra is érvényesek.
6. Autóbuszos társasutazásoknál /körutazások/ az Utas autóbu-szon való elhelyezése a jelentkezés sorrendjében, számozott ülőhelyekre történik.

III. Lemondási feltételek
1. A Volbusz Utazási Iroda Kft. jogosult a részvételi díjat a jog-szabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket -az utazási szerződésben vállalt rész-szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek pl. üdülőhelyi díj– forintárfolyamának változása miatt) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 3 napon belül az utazási szer-ződéstől elállhat. Ekkor a befizetett részvételi díj 100%-a visszajár. A programfüzetben szereplő árakat 300 Ft/euró árfolyamhatárig garantáljuk.
2. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat, de ha a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a Volbusz Utazási Irodának bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):
-35-21 nappal a részvételi díj 30%-a
-20-11. nappal a részvételi díj 70 %-a
-10 napon belül, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a

3. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén a Volbusz Utazási Iroda Kft. a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:
a)- készpénzben utazási irodáiban előre egyeztetett időpontban,
vagy
b)- átutalással 3 munkanapon belül.
4. Amennyiben az utas saját hibájából (pl. érvénytelen, lejárt vagy az utazás megkezdéséig el nem készült útlevél, célországból ható-sági kitiltás miatt) az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

IV. Fizetési feltételek
1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás rész-vételi díjának 40%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a Volbusz Utazási Iroda Kft. külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 nappal kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.
2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. Az utólagos bejelentéseket a Volbusz Utazási Iroda Kft. nem fogadja el.
A megrendelés módosítása esetében 3.000 Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. 35 napon belüli időpont- vagy szállodaváltoztatás esetén viszont a „Lemondási feltételek” lépnek életbe.

V. Hibás teljesítés
1. A Volbusz Utazási Iroda Kft. helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI.28.) Korm. Rendeletben, és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
3. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

VI. Biztosítás
1. A storno biztosítás összege a részvételi díj 5%-a. Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, 20% önrész levonásával a befizetett összeget visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről az Utas részletes tájékoztatást kaphat a Volbusz Utazási Irodában. Storno biztosítás az utazás megkezdése előtti 30. napig köthető!
2. Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az Utazási Irodában köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kocká-zatokról részletes felvilágosítást kaphat az Utazási Irodában.

A Volbusz Utazási Iroda Kft. biztosítási partnerei:

QBE Atlasz Biztosító Zrt. -1143- Budapest, Stefánia út 51.,
Európai Utazási Biztosító Zrt. -1132- Budapest, Váci út 36-38.,
Mondial Assistance GmbH - 2040- Budaörs, Szabadság u. 117.

…………………………………..
Volbusz Utazási Iroda Kft.

…………………………………..
Utas

VOLBUSZ Utazási Iroda Kft.
4400 NyíregyházaBercsényi u. 3. Tel./fax: +36 42 500-096, Tel.: +36 42500-095
Regisztrációs szám: R-0596/92/97, Cégjegyzékszám: 15-09-060258
Bankszámlaszám: 10200555-44110758 Adószám: 10342859-2-15